SIK SORULAN SORULAR

 

1 - Kefalet Kanunu kapsamındaki daireler hangileridir?

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları. (mevcut statüleri devam ettiği sürece.)

2 - Kefalet aidatı kimlerden kesilir?

Devlete ait para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerden (geçici işçiler hariç) veznedar, tahsildar, ambar ve tevzii memurları, konsolos ve kançılar ile kadro ünvanı kefaleti gerektirmeyen ancak sayman mutemedi olarak görevlendirilenlerle taşınır kayıt yetkililerinin aylıklarından kefalet aidatı kesilir.

3 - İlk defa kefalete tabi olacaklar için ne gibi işlem yapılır?

Say2000i sisteminden maaş işlemleri yapılan personel için; Say2000i sisteminde kefalete başlama tarihi yazılarak kefalete tabi tutulur ve sandığımıza herhangi bir belge gönderilmez. Sözleşmeli ve işçi personel - Döner Sermaye İşletmeleri için; Bağlı bulundukları saymanlıklarca internet sitemizden alınacak“ilk defa kefilli göreve başlayanlar için kimlik belgesi” formu doldurularak cüzdan çıkartılmak üzere Sandığımıza gönderilir. Kefilli göreve ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenlere kimlik ve yeni cüzdan düzenlenmeyecek, Sandığımıza yazı ile yeniden kefilli göreve başlama tarihleri bildirilecektir.

4 - Kefalet Cüzdanları kimde saklanır ve aidatlar kimin tarafından işlenir?

Kefalet cüzdanlarının saklanması ve aidatların zamanında işlenmesi saymanlıkların (Muhasebe Birimlerinin) sorumluluğundadır.

5 - Kefalet aidatı ne kadardır?

Giriş aidatı ve sonrasındaki aylık aidatlardan oluşur.
Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.
Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

6 - Geçici veya vekaleten kefalete tabi görevde çalışanlar için ne gibi işlem yapılmalı?

Kefalet Kanununun 2 nci maddesi gereği 4 ayı geçmeyecek şekilde kefalet gerektirecek bir göreve geçici veya vekaleten bakacaklardan, (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar teminat alınır. Bu şekilde alınan teminat muhasebe biriminin emanet hesabında tutulur. Ayrıca kişinin TC No.,adı/soyadı,kadrosu,teminat tutarı ve başlama tarihinin belirtildiği bilgi yazısı gönderilir. Bu kişilerin kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması halinde Sandığımıza yazılacak yazı üzerine muhasebe biriminin emanet hesabında tutulan teminat tutarı kişiye iade edilir.

7 - Kefaletli görevden ayrılanlarda ne gibi işlem yapılır?

Kefilli memurun bağlı olduğu muhasebe yetkilisi ya da harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, say2000i sisteminden kefalet aidat listesi (Kefalet Cüzdanı yok ise) ve/veya kefalet cüzdanın (kefalet cüzdanı çıkmış olanlarda cüzdanın gönderilmesi zorunludur) ve düzenleyeceği “Reddiyat Tahakkuk Varakası”na eklenerek Sandığımıza gönderdiğinde ödeme işlemi başlatılır.

8 - Kefilli görevden ayrılanların parası ne zaman ödenir?

Ölenlerin varisleri ile emekli olanlara (belgeleri eksiksiz ise)ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden bir ay içinde, diğer ayrılanlara ise ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden Mart ayı sonuna kadar mevduatlarından birinci yarıları ödeme işlemi başlatılır.

9 - İkinci yarıları ne zaman ödenir?

İkinci yarıları kefaletli görevden ayrılışı takip eden üçüncü yılda(gün-ay-yıl hesabı dikkate alınarak) en son kefilli olarak çalışılan Muhasebe Birimlerince zimmet ve ilişiğinin olmadığını belirten yazı Sandığa gönderildiğinde ödeme işlemi başlatılır.

10 - Bu ödemelere faiz veriliyor mu?

01.01.2009 tarihinden sonra ayrılanların mevduatlarının birinci ve ikinci yarısına faiz verilmekte, 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanlara ise sadece ikinci yarı alacaklarına faiz verilmektedir.

11 - “Kefaletli Göreve Yeni Başlayanlar için Düzenlenecek Kimlik Belgesi” ve “Kefaletli Görevden Ayrılanlara Düzenlenecek Reddiyat Tahakkuk Varakası”nı kim tasdik eder?

Sayman mutemetliğini (Muhasebe Yetkilisi Mutemetliğini) hangi saymanlığın nam ve hesabına yapıyorsa Kimlik Belgesi ve Reddiyat Tahakkuk Varakasının tasdiki söz konusu saymanlıkça yapılır. (Sandığımızın muhatap dairesi olan kişinin saymanlığıdır.) Taşınır Kayıt Yetkililerine ait Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakasının ise kefilli memurun harcama yetkilisi tarafından onaylanabilir.

12 - Zimmet suçu işleyen kefilli memur hakkında saymanlarca yapılacak işlemler nelerdir?

Tüzüğün 35. ve 37nci maddeleri, Teftiş ve tahkikat sonucunda zimmet ve ihtilasları anlaşılan kefilli memurların derhal açığa alınarak haklarında kanuni takibat yaptırılması, mal varlığı ve alacaklarına ihtiyati tedbir kararı aldırılması ve söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman (Muhasebe Yetkilisince) ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.

13 - Zimmetlerin alacaklı daireye ödenmesi nasıl olur?

Kefilli personelin zimmet ve ihtilasları hakkında Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay’ca onaylanmış ilamların asılları yada tasdikli örneklerinin, icra dairesi takip dosya nosu ile kişinin ikametgâhı ve zimmete mahsuben yapılan tahsilat tutarı hakkında bilginin ve kefalet cüzdanının Saymanlıklarca (Muhasebe Birimince) yada harcama birimince Sandığa gönderilmesi sonucunda Kanunun 4. maddesi gereği zimmet tutarı Kefalet Kanununun emrettiği süre içinde Sandıkça o daireye ödenir.