ANASAYFA

SANDIĞIN AMACI

 

Sandığın amacı, Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerin (geçici işçiler hariç) yapacakları zimmet ve ihtilasları nedeniyle verecekleri zararları karşılamak üzere kurulmuştur.

Sandığın asli görevleri Kefalet Kanunu ile Kefalet Sandığı Nizamnamesinde belirlenmiştir.

  • Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve bankalara yatırılmasını sağlamak,
  • Kefalete bağlı saymanlıklardan kefalet aidatlarına ilişkin olarak alınan Kefalet Bordrolarını ve kefalete ilişkin bilgileri kayıtlara geçirmek,
  • Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden, kesinleşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı daire veya müesseselere, kanunun gösterdiği süre içerisinde ödemek,
  • Sandığın ödediği zimmetlerin ilgililerden geri alınması için gerekli takibi yapmak,
  • Sandığın tüm gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve dönemsel sonuçları (mizan ve bilançolar) çıkarmak.
  • Kefaletli görevden ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarını kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri ödemek.